คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

พิมพ์

คำสั่ง  เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง