คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิมพ์

คำสั่ง  เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล