ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563

alt

20 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ดำเนินการซ่อมประปาหมู่ที่ 1 ทางไปบ่อหลวง

20 ต.ค.2563 

เจ้าหน้าที่ อบต.ดำเนินการซ่อมประปาหมู่ที่ 1 ทางไปบ่อหลวง
alt

20 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ดำเนินการตัดกิ้งไม่บริเวณหมู่ที่ 6

20 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 6