ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพันธุ์ กรุ๊ป ๒๐๐๗ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นั้น

 

                              บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕63 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กำหนดตรวจรับพัสดุพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕63 เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับพัสดุหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

Attachments:
Download this file (ตรวจลูกรัง.pdf)ตรวจลูกรัง.pdf[ ]364 Kb

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้มีโครงการ ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖๐.๑๐.๑๗.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ช.เพชรพาณิชย์ 24 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๑๗๙.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง บริเวณซอยบ้านบ่อหลวง ถึง บ้านทุ่งเคล็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง บริเวณซอยบ้านบ่อหลวง ถึง บ้านทุ่งเคล็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

               ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง บริเวณซอยบ้านบ่อหลวง ถึง บ้านทุ่งเคล็ด (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๔๑,๔๖๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗ ตัว ๖ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗ ตัว ๖ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อดังกล่าว ดังนี้

                    กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(๔๖.๑๗.๑๖.๑๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมจิกวอยส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้มีโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 

                    สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ (๖๐.๑๐.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ช.เพชรพาณิชย์ 24 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,179.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คุณพึงพอใจอบต.ห้วยทรายเหนือ ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้43
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้201
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว123
mod_vvisit_counterเดือนนี้279
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว428
mod_vvisit_counterทั้งหมด1815

We have: 5 guests online
IP: 18.232.188.89
วันนี้: ก.ค. 09, 2020


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3279-4449-50