การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง

21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น.เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ นำรถกระเช้าเข้าดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง

บริเวณภายในหมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม เพื่อให้มีส่องสว่างในการสัญจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

alt

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564