ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำเดือน มกราคม 2564 กรณีรับเป็นเงินสด ***จะดำเนินการจ่ายเบี้ยฯในเวลา 13.00น. – 16.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบ

ประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ผู้ป่วยเอดส์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประจำเดือน มกราคม 2564

กรณีรับเป็นเงินสด

***จะดำเนินการจ่ายเบี้ยฯในเวลา 13.00น. – 16.00น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ในการนี้ ของดบริการรถรับ-ส่ง นะคะ***

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศ การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
alt

ูโครงการจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองข้างทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ูโครงการจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองข้างทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt