ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลห้วยทรายเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
***ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลห้วยทรายเหนือ
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
สำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
***อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-473958
ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::

ประชาสัมพันธ์ : การจ่ายชำระค่าบริการน้ำประปาและค่าขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายชำระค่าบริการน้ำประปา และค่าขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ โดยหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำช่องทาง ผ่านแสกนคิวอาร์โค้ด ได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ประชาสัมพันธ์ องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace )

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace ) หมายถึง ส่งเสริมความสุขให้กับบุคลากรขององค์กร เน่นให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส) กำหนด 8 ประการ ประกอบไปด้วย

1.Happy Body การส่งเสริมด้านด้านสุขภาพกายและใจ

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาฝันสายสัมพันธ์ 3 ตำบล (ห้วยทรายเหนือ - สามพระยา – ไร่ใหม่พัฒนา)

2. Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร

กิจกรรม : เรื่อง  การแจ้งการเสียชีวิตของพนักงานจ้างทั่วไป ได้มีข้อตกลงเรื่องสวัสดิการการช่วยเหลือ กรณีการเสียชีวิตของบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยเก็บเงินค่าช่วยเหลือคนละ  200 บาท

3.Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร

กิจกรรม :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.ห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

5. Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

กิจกรรม : การฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17กิจกรรม : การฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 103

6.Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต

 

กิจกรรม : โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667.Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย

- อบต.ห้วยทรายเหนือ ไม่มีการดำเนินงาน

8.Happy  Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 

(รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่เอกสารแนบท้าย)

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)