เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับโครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านพุหวาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการตามโครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านพุหวาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านพุหวาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 284,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโปร่งงาม หมู่ 5 บ้านหนองขาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโปร่งงาม หมู่ 5 บ้านหนองขาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้พิจารณาและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโปร่งงาม หมู่ 5 บ้านหนองขาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 356,700.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น.ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือร่วมโครงการจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองข้างทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น.ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือร่วมโครงการจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองข้างทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

วลา 13.55 น. เจ้าพนักงานป้องกันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการฉีดพ่นยาป้องกันโรคโควิด 19​ ณ โรงเรียนบ้านพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วลา 13.55 น. เจ้าพนักงานป้องกันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการฉีดพ่นยาป้องกันโรคโควิด 19​ ณ โรงเรียนบ้านพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี