วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ห้วยทรายเหนือ

     
 
  วิสัยทัศน์ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.

ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2.

บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

3.

ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

4.

ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

5.

รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

6.

ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

7.

จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

8.

ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

9.

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

10.

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

11.

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

12.

ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

13.

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14.

คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15.

บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9