กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ, นายนิกร ดีเด่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ,ปลัดบุญน้อง กล่อมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ,จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน