ประชาสัมพันธ์ องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace )

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace ) หมายถึง ส่งเสริมความสุขให้กับบุคลากรขององค์กร เน่นให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส) กำหนด 8 ประการ ประกอบไปด้วย

1.Happy Body การส่งเสริมด้านด้านสุขภาพกายและใจ

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาฝันสายสัมพันธ์ 3 ตำบล (ห้วยทรายเหนือ - สามพระยา – ไร่ใหม่พัฒนา)

2. Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร

กิจกรรม : เรื่อง  การแจ้งการเสียชีวิตของพนักงานจ้างทั่วไป ได้มีข้อตกลงเรื่องสวัสดิการการช่วยเหลือ กรณีการเสียชีวิตของบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยเก็บเงินค่าช่วยเหลือคนละ  200 บาท

3.Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร

กิจกรรม :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.ห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

5. Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

กิจกรรม : การฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17กิจกรรม : การฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 103

6.Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต

 

กิจกรรม : โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667.Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย

- อบต.ห้วยทรายเหนือ ไม่มีการดำเนินงาน

8.Happy  Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 

(รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่เอกสารแนบท้าย)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9