ประชาสัมพันธ์ โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ

ประชาสัมพันธ์ โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติด

altalt